Ето какво реши Министерски съвет днес

loading...

 

 

 

Министерският съвет прие Национална стратегия по миграция на Република България 2021-2025

Министерският съвет прие Национална стратегия по миграция на Република България 2021-2025. Документът формира политическата рамка за изграждане на комплексна и устойчива нормативна и институционална основа за успешно управление на законната миграция и интеграция, за предоставяне на необходимата грижа за търсещи и получили международна закрила лица в България, както и за превенция и противодействие на незаконната миграция.

Стратегията отговаря на нуждите във вътрешно-политически контекст, като надгражда предходен период на действие на Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията (2015-2020 година). Приемането й следва ангажиментите на Република България, произтичащи от членството й в Европейския съюз (ЕС).

В документа са очертани стратегически цели, разработени в детайли и представени в следните основни стратегически компоненти: по-добро управление и изпълнение на политиките за миграцията и убежището; създаване на устойчиви законни пътища за легална миграция в съответствие с правната рамка на ЕС и с оглед привличане на висококвалифицирани граждани на трети страни към ЕС; справедливи и ефикасни правила за предоставяне на убежище; оказване на подкрепа за ефективни политики за интеграция; ефективна политика в областта на връщането и координиран подход на ЕС към връщанията на граждани на трети държави; установяване на рамка за взаимноизгодни партньорства с ключови трети държави на произход и задълбочаване на установени партньорства и др. 

В допълнение към основните компоненти, е предложена необходимата рамка за развитие на политиките, свързани с визите, противодействието на незаконната миграция, трафика на хора, грижата за непридружените малолетни и непълнолетни лица и за управление на миграцията при внезапен миграционен натиск и в извънредна ситуация. Предвид, че документът създава обща политическа рамка, в него е заложено разработването на планове за действие по отношение на редица области на обществения живот, при отчитане на тяхната специфика, интензитет и взаимна обвързаност.

Очакваните резултати от приемането на Стратегията са: постигане на по-добро управление на легалната миграцията, по-успешна и трайна интеграция на законно пребиваващите в Република България чужденци и по-ефективно противодействие на незаконните миграционни потоци; укрепване на доверието на гражданското общество в работата на институциите; повишаването на капацитета на националните органи, които работят в областта на миграцията; засилване на сътрудничеството между институциите на национално ниво и с международни организации и неправителствения сектор, както и на партньорството с трети страни. 

Одобрени са 6 национални програми за развитието на образованието за 2021 година

Министерският съвет одобри още 6 национални програми, които изпълняват основни приоритети за повишаване качеството и достъпа до образование, за допълнителна личностна подкрепа за всяко дете и за развитие на образованието зад граница.

През тази година е заложена нова програма за професионалното образование и обучение с бюджет от 2,6 млн. лева. Чрез нея ще се финансира закупуване на оборудване на специализирани учебни кабинети, ремонти и обзавеждане, ще бъдат закупени учебни видеофилми и софтуер. Предвиждат се и средства за транспорт за провеждане на училищни практики в реална работна среда. Предвидени са обучения за учители, разработване 10 електронни помагала по специални предмети, както и изготвяне на учебни програми национални изпитни програми за професионално образование и обучение.

Националната програма „Обучение за ИТ кариера" е надградена с нов модул и ще се изпълнява с наименование „Обучение за ИТ умения и кариера". През тази година е заложено разработване й осъвременяване на учебно съдържание за учебен предмет или модул в сферата на ИТ, цифровите и високите технологии. Ще се организират и обучения на ученици - учебни практики, участие в проекти на фирми, стажове и летни академии. Чрез програмата вече няколко години успешно се осигурява обучение по програмиране на ученици от цялата страна за придобиване на професионална квалификация по професия „Приложен програмист".

Националната програма „Роден език и култура зад граница" с бюджет от 2 108 000 лв. подкрепя проекти, свързани с подпомагане на обучението по български език и литература, по история и по география на България за децата от предучилищна възраст и за учениците от I до XII клас, както и на обучението на учители от българските неделни училища в чужбина. Предвижда се създаване на електронна база данни с тестови задачи по български език. Получилите сертификат за владеене на езика ще имат възможност да продължат образованието и обучението си в училища в България при завръщане в родината. Ще се подкрепят проекти за партньорства между неделни училища в чужбина и училища в страната ни, както и обмен на училищни практики и обогатяване на знанията по български език, история и география на България на учениците от българските неделни училища. По тази програма ще бъдат създадени условия за стопанисване на къщата на Христо Ботев в село Задунаевка, Украйна, както и за популяризиране на делото и връзката на Ботев с бесарабските българи. Планирано е къщата да бъде превърната в образователен център, в който ще се обучават децата от българските неделни училища в Украйна.

За поредна година по програмата „Без свободен час" ще се изплащат възнаграждения на учители в училища и детски градини, които заместват свои колеги в отпуск, като има и отделен модул за педагогически специалисти, които провеждат обучение от разстояние от домовете си. 37 лв. с включени дължими осигуровки ще се изплащат за компенсиране на разходи за консумативи при обучение от разстояние в условията на епидемии, пандемии, енергийни кризи, въведено извънредно положение или други случаи на преустановен присъствен образователен процес. По програмата за един учебен/астрономически час на училището, ЦСОП или на детската градина се възстановяват до 10.50 лв., което включва и дължими осигуровки за учител, когато замества в училище и детска градина в населеното място, в което е регистриран по настоящ адрес. 12.50 лв. лекторски се изплащат, когато учител замества в друго населено място.

По програма „Предоставяне на съвременни условия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в институции в системата на предучилищното и училищното образование" ще се финансира създаването на съвременни кабинети за работа на децата и учениците в различни направления - науки, технологии, изкуства, спорт, като целта е постигане на ефективен образователен процес в центровете за подкрепа за личностно развитие. Ще се финансира закупуване на съвременно и модерно обзавеждане на помещения за занимания по интереси и за материали.

Нова програма е свързана с патриотичното възпитание - за изследване на историческото минало на българската армия, която е ориентирана към патриотичното възпитание и гражданското образование на учениците. Дейностите ще се изпълняват съвместно с Министерството на отбраната. 

Сдружение „Асоциация на родителите на деца с увреден слух“ беше признато за национално представителна организация

Правителството призна Сдружение „Асоциация на родителите на деца с увреден слух" за национално представителна организация за срок от четири години. Сдружението осъществява дейност в обществена полза, като акцентът е защита на правата и отстояване на интересите на децата и младежите с увреден слух и техните родители и тяхното пълноценно приобщаване в обществото. 

Създава се нова община Обзор в област Бургас

Министерският съвет прие решение за административно-териториална промяна за отделяне на населени места от община Несебър, област Бургас, и създаване на нова община с административен център гр. Обзор, област Бургас. Новата община ще включва следните населени места - гр. Обзор, с. Баня, с. Емона, с. Козница, с. Паницово, с. Приселци и с. Раковсково.

С извършването на тази административно-териториална промяна се цели да се създадат по-благоприятни условия за задоволяване на ежедневните потребности на населението от административни, социални, здравни, транспортни, финансови и други услуги, както и осъществяване на по-ефективно и ефикасно управление на територията на населените места, обхванати от инициативата за създаване на новата община.

Административно-териториалната промяна ще влезе в сила от деня на обнародването на Указа на президента в Държавен вестник, като общият брой на общините ще стане 266. 

Правителството актуализира програмата на Преброяване 2021

Министерският съвет измени свое Решение № 717 от 2 декември 2019 г., с което е одобрена Програмата на преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г. 

Сроковете и периодите в Програмата на преброяването са приведени в съответствие с Решение № 61 от 21 януари 2021 г., съгласно което преброяването на населението и жилищния фонд в Република България ще започне в 0,00 часа на 7 септември 2021 г. и ще приключи в 20,00 часа на 3 октомври 2021 г.

Преброяването чрез попълване на електронна преброителна карта ще се извърши по интернет от 0,00 часа на 7 септември 2021 г. до 24,00 часа на 17 септември 2021 г.

Преброяването чрез посещение на домакинствата, сградите и жилищата от преброител ще се извърши от 8,00 часа на 18 септември 2021 г. до 20,00 часа на 3 октомври 2021 г. 

Правителството одобри присъединяването на България към европейските инициативи в областта на водорода

България се присъединява към координираните усилия на другите държави-членки за насърчаване на водородните технологии и развитие на водородната икономика. Реализацията на тези намерения може да допринесе за решаването на проблеми както въглеродната и енергийна интензивност на българската индустрия, а също за създаването на нови устойчиви работни места в духа на европейските зелени и дигитални амбиции.

Това ще се осъществи с общите координирани усилия на ключови държавни институции, академични среди и индустрията. Предвижда се министърът на икономиката да координира политиката в областта на водорода и съвместно с министъра на енергетиката, министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, министъра на образованието и науката и председателя на Държавна агенция за научни изследвания и иновации да подготвят Национална водородна концепция в Република България. 

Одобрени са промени в Координационния съвет за подготовка на страната ни за членство в еврозоната

Със свое постановление правителството прие промени в ПМС № 168 от 3 юли 2015 г. за създаване на Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната.

С тях Координационният съвет (Съветът) ще може по-пълноценно и ефективно да изпълнява функциите си, свързани с осъществяването на практическата подготовка за присъединяване към еврозоната. Промените са насочени към прецизиране и допълване на досегашните разпоредби за функциите на Съвета, като целта е осигуряването на качествено управление и координация на подготвителния процес и на експертното изпълнение на дейностите, необходими за успешното въвеждане на еврото в страната.

Заради ключовата роля на Българската народна банка в процеса на подготовка за членство в еврозоната, промените предвиждат управителят й да заеме поста на съпредседател на Координационния съвет, заедно с министъра на финансите, а финансовият министър остава национален координатор в процеса.

Има промени във функциите и ръководството на работните групи към Съвета, които са отговорни за координацията и осъществяването на подготовката за еврозоната, най-вече в областта на банковия финансов сектор - напр. в рамките на работна група „Пари, платежна инфраструктура" се създават три подгрупи, ръководени от тримата подуправители на БНБ. Останалите изменения в работните групи са за осигуряването на по-голямо съответствие с настоящите потребности при подготовката за еврочленство.

Съветът ще се консултира с Консултативния съвет по финансова стабилност, създаден по Закона за Комисията за финансов надзор, за дейностите по подготовка за приемане на еврото, насочени към усъвършенстване и повишаване на ефективността на надзора върху участниците на финансовите пазари.
Предвидено е до 30 юни 2021 г. да бъде разработен проект на Национален план за въвеждане на еврото, с индикативен срок за членство в еврозоната от 1 януари 2024 г. 

40 милиона лева е държавната гаранция за кредитиране на студентите и докторантите за 2021 г.

Държавната гаранция за нови кредити за студентите и докторантите ще бъде в размер на до 40 млн. лева през 2021 г., реши правителството. Чрез Закона за кредитиране на студенти и докторанти държавата оказва подкрепа като гарантира главниците и лихвите по задълженията на тези, които нямат възможност да покрият разходите си за обучение и издръжката във висшите училища. Договорените кредити са гарантирани от държавата до тяхното пълно погасяване.

Основната цел на кредитирането на висшето образование е предоставянето на финансова подкрепа на обучаващите се, за да продължат образованието си в университетите. Студентските кредити помагат за преодоляване на финансовите затруднения, пред които са изправени някои младежи или могат да възникнат по време на следването. В периода от 2010 до 2020 г. типови договори за кредитиране на студенти и докторанти са сключени с осем частни банки. 

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“

Министерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси" за 2021 г. В размер на 7 млн. лв. 

Приемането на правителственото постановление е свързано с необходимостта от закупуване на допълнителни количества държавен резерв, представляващи лекарствени продукти, медицински изделия и лични предпазни средства, с цел адекватна реакция на съвременните нужди за борба с вирусни епидемии и други зарази. 

Увеличава се капиталът на „Терем-Холдинг" ЕАД с непарична вноска

Министерският съвет прие Решение за увеличаване на капитала на „Терем-Холдинг" ЕАД, гр. София, със стойността на непарична вноска, представляваща правото на собственост върху недвижими имоти - частна държавна собственост, предоставени в управление на Министерство на отбраната. Поземлените имоти се намират в град София. Увеличаването на капитала ще се извърши чрез издаване на нови поименни акции, които ще се придобият от българската държава чрез министъра на отбраната. 

Правителството отпусна 52 млн. лв. по бюджета на МТСП за изплащането на помощта за семействата с деца до 14 години

Правителството прие постановление за одобряване на допълнителни разходи от 52 млн. лв. по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2021 г. Средствата ще се използват за изплащане на месечни помощи за семейства с деца до 14 години при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка, които поради затварянето на училища, детски ясла и градини заради COVID-19 са принудени да останат вкъщи.

Средствата ще се изплащат от Агенцията за социално подпомагане. Допълнителният финансов ресурс е осигурен за сметка на предвидените за целта средства по централния бюджет за 2021 г. 

Правителството се разпореди с имоти

С Решение на правителството община Белово получава правото на собственост върху държавни имоти с площ 7264 кв. м в землището на село Дъбравите. Те са необходими за изпълнение на проект за закриване и рекултивация на общинското депо за твърди битови отпадъци в местност „Вучата могила", финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.". Основната цел на проекта е подобряване на екологичните характеристики на района, предотвратяване на отрицателните въздействия върху компонентите на околната среда и произтичащите от тях рискове за здравето на населението. 

Министерският съвет предостави правото на управление върху имот - публична държавна собственост на Агенция „Пътна инфраструктура" за нуждите на Национално тол управление. Имотът се намира в с. Момин сбор, община Велико Търново и представлява двуетажна сграда със застроена площ 149 кв. м. 
„БДЖ-Товарни превози" ЕООД ще продаде чрез пряко договаряне двадесет и два апартамента. Те се намират в гр. Русе и тяхната продажба ще се осъществи с настанените в тях наематели. С продажбата на недвижимите имоти, „БДЖ-Товарни превози" ЕООД ще се разпореди възмездно с активи, които не са необходими за дейността на дружеството и от управлението на които няма съществена икономическа полза. 
За публична държавна собственост бяха обявени седем имота, разположени на територията на с. Нови хан, община Елин Пелин, област София. Правителството предостави безвъзмездно тяхното управление на Национална компания „Железопътна инфраструктура" (НКЖИ). Това ще позволи реализацията на национален обект „Модернизация на железопътната линия София-Пловдив: жп участъци София-Елин Пелин и Елин Пелин-Септември”. 

Министерският съвет прие и решение за даване на съгласие и определяне на условия и ред за учредяване на право на строеж върху имот - частна държавна собственост, предоставен за управление на Министерството на отбраната. Предмет учредяването на правото на строеж е поземлен имот,
намиращ се в област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, район „Източен",
бул. „Освобождение", с площ 9660 кв. м. С реализиране на процедурата по отстъпено право на строеж ще се осигурят жилища в гр. Пловдив, необходими за военнослужещите и цивилните служители на Министерството на отбраната. 

Ловчанската Света Митрополия получава правото да ползва безвъзмездно имот - частна държавна собственост на ул. „Хан Кубрат" № 1 в гр. Ловеч, с площ 8590 кв. м, заедно с построените в него 8 сгради.За срок от 10 години имотът ще бъде ползван за обособяване на духовно-просветен център за религиозно ограмотяване, духовно усъвършенстване и разпространение на християнските ценности, пряк израз на основната дейност на църквата. Целта е центърът да се превърне в духовно средище и място за просвещение и утвърждаване на християнската вяра. 

Поради отпаднала необходимост, правителството отнема от Министерството на земеделието, храните и горите два терена - публична държавна собственост в местност „Остров Белене", община Белене и ги предоставя за управление на Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Имотите са част от поддържан резерват „Персински блата" и представляват обекти за предпазване от вредното въздействие на водите. Съгласно разпоредбите на Закона за защитените територии цялостното управление, опазване, охрана и контрол на поддържаните резервати се осъществява от МОСВ. 

С решение на Министерския съвет от Министерството на земеделието, храните и горите, поради отпаднала необходимост, се отнема правото на управление върху имоти в област Пловдив и техният статут се променя от публична държавна на частна държавна собственост. Имотите представляват три сгради в гр. Куклен, терен с две сгради в с. Войнягово, терен със сграда в с. Чешнегирово и терен с две сгради в с. Домлян. Те преминават в управление на областния управител на област Пловдив. 

Министерският съвет прие също Решение за обявяване на имоти - публична държавна собственост, за имоти - частна държавна собственост и за даване на съгласие за внасянето им като непарична вноска в капитала на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н. И. Пирогов" ЕАД. Имотите не се ползват и не са необходими за дейността на Министерството на здравеопазването, но ще осигурят възможност болницата да изгради външна аварийна противопожарна стълба и съоръжение за достъпна среда на хора с увреждания към евакуационната стълба. 

България и Грузия ще задълбочат сътрудничеството си в областта на културата

Министерският съвет прие решение, с което одобри проекта на Програма за сътрудничество в областта на културата между Министерството на културата на Република България и Министерството на образованието, науката, културата и спорта на Грузия за периода 2021-2023 г. Настоящият проект на Програма за сътрудничество в областта на културата е изготвен в съответствие със Спогодбата за сътрудничество в областта на културата, науката и образованието, подписана на 19 януари 1995 г. в София. Проектът на Програма удовлетворява взаимните интереси на двете страни и съдържа всички необходими текстове за развитие на отношенията между Република България и Грузия в областта на културата.

Предлаганият проект на Програма регламентира възможностите за сътрудничество в областта на театъра, литературата, превода и публикуването на творби на писатели от другата страна, изобразителното изкуство, организирането на художествени изложби и музикални фестивали. Уточняват се ангажиментите на двете страни по опазването, на културното наследство и сътрудничеството за защита на авторските права в областта на художествената, образователната и научна литература съгласно законодателството на страните. Програмата насърчава и сътрудничеството в областта на филмовата индустрия чрез установяване на преки контакти със съответните заинтересувани институции, като се обмислят и възможности за съвместни филмови проекти.

България цели привличане на нови инвестиции в рамките на инициативата „Три морета“

Правителството одобри разширена позиция, оформяща приоритетите на българското домакинство на инициативата „Три морета".

Основната цел на България по време на председателството през 2021г. ще бъде привличането на нови инвестиции и партньори от страните в Централна и Източна Европа. В тази връзка предстои организирането на бизнес форум, който да свърже регионални компании и чуждестранни инвеститори. Това се посочва в част от позицията, внесена от вицепремиера и министър на външните работи Екатерина Захариева, в качеството й на национален координатор на „Три морета".

Приоритет за страната ни е осигуряването на допълнително финансиране от Европейския съюз за изпълнение на проектите по линията "Север-Юг", които целят подобряване на транспортна, енергийна и дигитална свързаност между страните от Централна и Източна Европа. В тази връзка България ще се фокусира върху цифровизацията на железопътния транспорт в региона като проект с висока добавена стойност. 

Правителството прие резултатите от неформална видео конференция на министрите на външните работи/търговията на ЕС

Правителството прие резултатите от проведената на 2 март в гр. Брюксел, Белгия, неформална видео конференция на министрите на външните работи/търговията на ЕС. Министрите обсъдиха публикуваното на 18 февруари съобщение на Европейската комисия за прегледа на търговската политика, отчитайки необходимостта от фундаментални промени в търговската политика и нейното адаптиране към новите условия, измененията в отношенията САЩ-Китай, глобалните вериги на стойността, концепцията за отворена стратегическа автономия и др.

Подчертано бе значението на елементите на зелен и дигитален преход и икономическа трансформация, както и на реформата на СТО като център на многостранната търговска система. 

Открива се процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Созопол - запад"

Министерският съвет взе решение да бъде открита процедура за възлагане на концесия за морски плаж “Созопол - запад", община Созопол, област Бургас. С нея се цели обезопасяване на морския плаж и предоставяне на услуги от обществен интерес за срока на концесията.

Процедурата се провежда по реда на Закона устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК). Предлага се срокът на концесията да с 15 години. Той е обоснован от гледна точка на срока за откупуване на инвестициите и визията за дългосрочно развитие на морския плаж.

Размерът на минималното годишно концесионно възнаграждение е 13 576,99 лева без ДДС. Той е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове - обекти на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

С настоящото решение се цели да се обезпечи морски плаж „Созопол - запад", община Созопол, област Бургас със задължителните дейности по ЗУЧК - осигуряване на водното спасяване, обезпечаване на прилежащата акватория, здравното и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане на морския плаж и предоставяне на услуги от обществен интерес. 

Минимум 797 500 щатски долара ще бъдат вложени в търсещо – проучвателни дейности в площ „Крумовица“

„Дънди Прешъс Металс Крумовград" ЕАД ще търси и проучва метални полезни изкопаеми в площ „Крумовица", разположена на територията на община Крумовград, област Кърджали. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание. Разрешението за търсене и проучване се предоставя за срок от 3 години. За този период „Дънди Прешъс Металс Крумовград" ЕАД ще вложи минимум 797.5 хил. щатски долара в търсещо-проучвателните дейности. 

 
Съгласно друго правителствено решение ЕТ „Лина-07-Владимир Иванов", с. Кирково ще проучва скалнооблицовъчни материали в площ „Лозинка", разположена в землището на с. Лозенградци, област Кърджали. Разрешението за проучване се предоставя за 2 години. За този срок титулярят ще вложи минимум 28.5 хил. лв. в проучвателните дейности. 

Правителството одобри 1 680 689 лв. във връзка с изграждането на 4 детски градини

Министерският съвет одобри 1 680 689 лв. за финансиране на дейности по
Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 - 2022 г. Средствата са за извършени вече дейности по стартирали проекти на общините Бургас и Костинброд.

1 656 831 лева се отпускат на община Костинброд за строеж на детска градина за шест групи в град Костинброд, както и за пристрояване и реконструкция на детска градина "Виолина" в село Петърч.
Община Бургас ще получи 23 858 лева за дейности, свързани с изграждане на две нови сгради за филиали на детски градини в бургаския комплекс „Братя Миладинови" и в кв."Горно Езерово".

Чрез Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 - 2022 г. се цели да се осигури финансиране за подобряване на материалната база на образователните институции, която да гарантира здравословни и качествени условия на обучение в институциите в системата на предучилищното и училищното образование. Също така изпълнението на програмата е насочено към изграждане на нови, разширение и реконструкция на съществуващи детски ясли, детски градини и училища в страната, с което ще се намали недостигът на свободни места в тях и ще се осигури здравословна физическа среда за осъществяване на отглеждане, възпитание и обучение на деца от тримесечна до тригодишна възраст. Ще се създадат предпоставки за успешното въвеждане на задължителното предучилищно образование на децата, навършили 4-годишна възраст, както и предвиденото в нормативната уредба на дейностите в училищното образование, организиране на едносменен режим на учебния ден. 

Общо 136 проекта бяха одобрени миналата година, след като правителството прие програмата. За нови детски ясли и градини и надграждане на съществуващи бяха одобрени 89 предложения. Предвидено е 41 училища и 6 професионални гимназии да получат средства за нови сгради и учебни корпуси и реконструкция, надстрояване и пристрояване на съществуващите. Предвижда са в рамките на три години да бъдат отпуснати общо 210 милиона лева. 

Правителството одобри финансирането на публична общинска инфраструктура по реда на Закона за насърчаване на инвестициите

Правителството одобри финансирането на публична общинска инфраструктура по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ). От бюджета на Министерството на икономиката на Община Бургас ще се предоставят средства за изграждане на елементи от общинска пътна инфраструктура: Нова улица с дължина 500 м. в Промишлена зона „Север", гр. Бургас.

Изграждането на нова улица ще подобри значително транспортното обслужване на зоната, тъй като ще осигури директен вход/изход от и към главен път I-6 София-Бургас. По този начин ще се стимулират инвестициите в този участък, като същевременно с това се облекчи трафика, който влиза през входното кръгово кръстовище на града и което е основната връзка на транзитния трафик с Южното Черноморие и с турската граница. Изграждането на инфраструктурата ще повиши качеството на транспортните комуникации, ще подобри транспортното обслужване, ще доведе до благоприятни условия за развитие на бизнеса. Новоизградената инфраструктура ще бъде собственост на община Бургас. 

Инфраструктурата се изгражда във връзка с изпълнението на сертифицирания по ЗНИ инвестиционен проект „Изграждане на многопрофилна болница за активно лечение „Сърце и мозък", гр. Бургас на „Търговска лига - глобален аптечен център“ АД. 

Правителството одобри Меморандум за разбирателство с „ГОЛФ ОКОЛ" ЕАД за изпълнение на приоритетен инвестиционен проект

Министерският съвет одобри проект на Меморандум за разбирателство между правителството на България и „ГОЛФ ОКОЛ" ЕАД за изпълнение на приоритетния инвестиционен проект „ОКОЛ ЛЕЙК ПАРК". Ще бъде създадена и междуведомствена работна група за осигуряване на институционална подкрепа при изпълнение на проекта. Той предвижда изграждане на многофункционален комплекс за почивка, възстановяване и спорт с национално значение за развитието и популяризирането на голфа като масов спорт сред местната общност и в страната. Предвидено е голф игрището към комплекса да представлява уникално по рода си спортно съоръжение на международно ниво, проектирано като парков тип, за да е достъпно за всички. Комплексът ще бъде изграден в с. Горни Окол, община Самоков, върху имот собственост на „ГОЛФ ОКОЛ" ЕАД. Размерът на инвестицията е 107 320 000 лв. Очакваният брой новооткрити работни места, пряко свързани с проекта е 215. 

Определен е концесионер на морски плаж „Кранево – север”

Определен е концесионер на морски плаж „Кранево - север", община Балчик, област Добрич. След проведена открита процедура, Министерският съвет упълномощава Министъра на туризма да сключи договор за концесия със „Албена" АД, в едномесечен срок от влизане в сила на Решението на Министерския съвет за определяне на концесионер на морския плаж.

Концесионерът се задължава за целия срок на договора за концесия от 15 г. да предоставя цена за 1 бр. чадър в размер до 6 лв. с ДДС и цена за 1 бр. шезлонг в размер до 6 лв. с ДДС в зоната за платени плажни принадлежности на морския плаж.

Размерът на концесионното възнаграждение за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове и предложения от концесионера размер на роялти от 7,80 на сто без ДДС. Годишното концесионно възнаграждение за първата година от срока на концесията е в размер на 50 555 лв. без ДДС. Предложението за инвестиции, свързани с подобряване на достъпа до морския плаж е в размер на 301 470 лв. с ДДС. 

България и Израел ще си сътрудничат в областта на водите

България и Израел ще си сътрудничат в областта на водите. За целта Министерският съвет одобри проект на Споразумение между правителствата на двете държави, като основа за водене на преговори. Целта е да се подобри управлението на водния сектор в страната, като се очаква висок икономически и екологичен ефект.
България разполага с ВиК мрежа, която е дълга над 90 000 км и голяма част от нея вече е силно амортизирана. Необходимо е намиране на нови възможности за питейно битово-водоснабдяване за регионите с ограничени ресурси, както и решаване на проблемите, свързани с климатичните промени, без да се надвиши прагът на социална поносимост на цената на услугите. Отрасълът се нуждае както от проучване на добри практики и модели за управление, така и от усвояване на авангардни технологии. Водеща в този аспект е Държавата Израел, която е еталон за ефективно използване на водните ресурси чрез добра организация и широко приложение на новите технологии.

Споразумението ще бъде стъпка към изпълнение на Резолюция A/RES/70/1 на ООН относно целите за устойчиво развитие и по-конкретно Цел 6: Гарантиране на наличност и устойчиво управление на водите и канализация за всички. 

Одобрен е проект на Меморан­дум за разбирателство между правителството на Република България и „Майкрософт Бъл­гария“

Министерският съвет одобри проект на Меморан­дум за разбирателство между правителството на Република България и „Майкрософт Бъл­гария”.

Страните се споразумяха  да се  сключи необвързващо споразумение за разбирателство и стратегическо сътрудничество в областта на дигитална трансформация, образование и цифровата грамотност, повишаване на квалификацията и преквалификация на кадрите за устойчиво бъдеще, сътрудничество за насърчаване и внедряване на модерни технологии като изкуствен интелект и машинно обучение, предпоставка за икономически и технологичен растеж.

Всички тези приоритети изцяло кореспондират с целите на държавата относно дигиталната трансформация на икономиката за периода 2021 - 2025г.

Правителството ще проучва условията за изграждане на облачен регион за публични дигитални услуги

Министерският съвет възложи със свое решение на "Информационно обслужване" АД да предприеме проучване на техническите условия и възможности за изграждане на нов облачен регион за публични дигитални услуги.
Дружеството ще разгледа в детайл и условията за използване на публични облачни услуги паралелно с развиването на Държавния частен облак, след което ще докладва резултатите от проучването си на Министерския съвет.

Променя се утвърдения максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети по бюджета на ДАНС

Министерският съвет на Република България прие Постановление за извършване на промяна на утвърдения със Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г. по бюджета на Държавна агенция „Национална сигурност“. 
Извършена е промяна на утвърдения с чл. 26, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. показател по бюджета на Държавна агенция „Национална сигурност" максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г., със сума в размер 39 800 000 лв. 

 
loading...
 
 

 

ХОРОСКОП


Овен

Телец

Близнаци

Рак

Лъв

Дева

Везни

Скорпион

Стрелец

Козирог

Водолей

Риби